About


   “girlychittchat”

             คือบล็อกแบ่งปันเรื่องของผู้หญิงๆ มีเรื่องบันดาลใจมาจากผู้เขียนบล็อกมีความชื่นชอบในเรื่องของ

แฟชั่น ความสวยความงาม ของสวยๆงามๆ น่ารักๆ ได้ติดตามเทรนด์ทั้งในและต่างประเทศ เลยอยากแบ่ง

ปันให้คนที่สนใจได้รับรู้เช่นกัน